Toepasselijkheid

De algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen door, bestellingen bij, leveringen door
en betalingen aan La Pasticceria. Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien dit vooraf,
schriftelijk en expliciet op punten gebeurt, waarbij de overige bepalingen onverkort van kracht blijven. Door
het accepteren van een aanbieding of het plaatsen van een bestelling geeft de klant van La Pasticceria te kennen
deze voorwaarden te aanvaarden.

Aanbiedingen en prijzen

Aanbiedingen door en prijzen van La Pasticceria zijn vrijblijvend. La Pasticceria accepteert geen
aansprakelijkheid voor zet- of drukfouten. La Pasticceria behoudt het recht om wijzigingen in kostprijzen,
valutakoersen of (wettelijke) voorschriften per direct door te berekenen. Alle geldende prijzen zijn steeds
inclusief BTW en exclusief order- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders
vermeld of schriftelijk overeengekomen.

Bestellingen

Door het plaatsen van een bestelling per telefoon, post, fax, E-mail, Internet is de overeenkomst een feit. La
Pasticceria behoudt het recht om bestellingen zonder opgave van reden te weigeren, dan wel voorwaarden daaraan
te verbinden, zoals het vragen van een vooruitbetaling.

Bezorg- en administratiekosten

La Pasticceria bezorgt in een beperkt gebied m.b.t. bestellingen. De bestelling wordt bezorgd op het door de
klant aangeven tijdspan vanaf 13.00 uur. Bezorgkosten worden door de webshop bepaald en weergegeven. De klant
dient wel te zorgen dat er iemand aanwezig is, om de bestelling in ontvangst te nemen. Indien er een factuur
verstuurd dient te worden, kunnen administratiekosten berekend worden.

Leveringen

La Pasticceria zal steeds streven naar snelle levering van het bestelde. Opgegeven levertijden zijn echter
slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de klant geen recht op schadevergoeding en
evenmin het recht de onder artikel 3 bedoelde overeenkomst te ontbinden. Alle rechten en aanspraken, zoals in
deze voorwaarden bedongen, gelden ook voor door La Pasticceria ten behoeve van de levering ingeschakelde derden.
De klant heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst
beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de klant La Pasticceria daarvan zo spoedig mogelijk, maar in
ieder geval binnen vijf (5) dagen na de aflevering, schriftelijk en gemotiveerd in kennis te stellen.

Betaling

De klant voldoet bij La Pasticceria aan de verplichting, die ontstaat uit de onder punt bestellingen bedoelde
overeenkomst, middels contante betaling in een van onze winkels, iDeal (internet betaling).
In het geval dat La Pasticceria een factuur stuurt, zal de betaling binnen de termijn van dertig (30)
kalenderdagen moeten plaatsvinden, zonder verrekening, korting en/of opschorting. Als datum van betaling geldt
de datum van creditering van de bankrekening van La Pasticceria.

Reclames, garantie en retourgoederen

De termijn voor reclames met betrekking tot geleverde goederen beperkt zich tot het onder punt leveringen, 3e
alinea gestelde. Indien is aangetoond, dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft La
Pasticceria de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten
dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren. Als garantietermijn voor geleverde producten geldt de termijn,
die door de betrokken leverancier van La Pasticceria wordt gegarandeerd, gerekend vanaf de datum van aflevering
door La Pasticceria. Binnen deze termijn vindt kosteloos vervanging of reparatie van ondeugdelijke
onderdelen plaats, zulks met in acht name van de specifieke voorwaarden van de leverancier. Retourzendingen
worden in alle gevallen slechts geaccepteerd indien zij vooraf bij La Pasticceria zijn aangemeld, indien zij
zijn voorzien zijn van een uniek retournummer en indien de verpakking van het product onbeschadigd is. De kosten
van retourzendingen komen ingeval van het onder punt reclames, garantie en retourgoederen, 1e en 2e alinea,
bedoelde voor rekening van La Pasticceria, in alle andere gevallen voor rekening van de klant.

Overdracht van risico en eigendom

Het risico van het geleverde gaat van La Pasticceria over naar de klant, zodra de aflevering heeft
plaatsgevonden. De eigendom gaat evenwel pas over, indien de klant aan al zijn onder punt betaling, 1e alinea
bedoelde verplichtingen heeft voldaan.

Klantgegevens

Indien de klant aan La Pasticceria opgave doet van een adres is La Pasticceria gerechtigd alle bestellingen aan
dat adres te verzenden met behoud van alle rechten zoals bedoeld in punt betaling. Klanten zijn verplicht
adreswijzigingen schriftelijk te melden aan
La Pasticceria
Brink 9
1947 KT Beverwijk

Aansprakelijkheid

La Pasticceria is niet aansprakelijk voor schade, die niet aan opzet of grove schuld van La Pasticceria is toe te
rekenen dan wel ontstaan is door omstandigheden die niet voor risico van La Pasticceria komen. La Pasticceria
draagt geen verantwoordelijkheid voor informatie, foto’s, folders en andere vormen van voorlichtingsmaterialen
voor zover onder verantwoordelijkheid van derden uitgegeven. Voor handelingen en/of tekortkomingen van derden
draagt La Pasticceria eveneens geen verantwoordelijkheid. La Pasticceria is niet aansprakelijk voor misverstaan,
vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van
Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de klant en La Pasticceria, tenzij en voor zover
sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van La Pasticceria. Aansprakelijkheid voor schade waartegen de klant
reeds is verzekerd wordt ten alle tijden door La Pasticceria uitgesloten.

Diversen

De klant van La Pasticceria dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten, welke rusten op de door La
Pasticceria geleverde producten, geheel en onvoorwaardelijk te respecteren. La Pasticceria garandeert niet dat
de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel
eigendomsrechten van derden. Ingeval van overmacht heeft La Pasticceria het recht om, naar eigen keuze, de
uitvoering van enige bestelling op te schorten, dan wel zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door
dit de klant schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat La Pasticceria gehouden is tot enige
schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid
onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt iedere tekortkoming verstaan, die niet aan La Pasticceria kan
worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in
het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Rechten

Alle contacten en transacties met La Pasticceria geschieden onder voorbehoud van alle rechten en aanspraken van
La Pasticceria. Niets uit uitgaven of publicaties van La Pasticceria mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in
digitale vorm, of openbaar gemaakt, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van La
Pasticceria.

Toepasselijk recht

Op alle rechtsbetrekkingen tussen La Pasticceria en haar klanten is Nederlands recht van toepassing. Geschillen
tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Klachten

De klant is gehouden de goederen direct na op- of aflevering te keuren. Klachten dienen op straffe van verval van
alle rechten binnen een dag na het tijdstip van aflevering van goederen, schriftelijk – of per e-mail bij La
Pasticceria te worden ingediend, onder de gespecificeerde opgave van de aard van de klachten ten aanzien van de
afgeleverde goederen. Manco’s en bij aflevering zichtbare gebreken dienen echter binnen 6 uur na aflevering bij
La Pasticceria te worden gemeld, op straffe van verval van alle rechten daaruit voortvloeiende.

La Pasticceria
Brink 9
1947 KT Beverwijk
[W] www.lapasticceria.nl
[E] info@lapasticceria.nl

Een greep uit ons assortiment